Vedtægter

VEDTÆGTER

for

Foreningen Retshjælpen på Stevns

NAVN OG FORMÅL
§1

Foreningens navn er “Retshjælpen på Stevns”. Foreningen har til formål at yde juridisk bistand for alle borgere i Stevns kommune og omegn.

Retshjælpens hjemsted er Stevns kommune.

MEDLEMSSKAB
§2

Som medlemmer kan optages advokater, andre juridiske kandidater og studerende samt andre sagkyndige. Medlemmer optages af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan ved motiveret beslutning bestemme, at et medlem ekskluderes af foreningen. Medlemmet er berettiget til at bringe spørgsmålet op på næste generalforsamling, som herefter træffer den endelige afgørelse.

RÅDGIVNINGENS ORGANISERING
§3

Den daglige leder skal være uddannet jurist.

Retshjælpen skal ydes af rådgivere, der enten skal være uddannet jurist eller være jurastuderende.

§4

Bistanden i den enkelte sag skal som minimum have et omfang svarende til retshjælp på trin 1., og rådgivning på trin 1 må ikke begrænses til visse sagsområder.

Rådgivning udover trin 1 skal mindst omfatte de sagsområder, der er omfattet af retshjælp ved advokater på trin 2 og 3.

Rådgivning på trin 1 er åben for alle. Rådgivning på trin 2 og 3 skal som minimum være åben for alle, der opfylder de økonomiske betingelser for retshjælp ved advokater på trin 2 og 3.

§5

Rådgivningen på trin 1 skal være vederlagsfri for klienten.

§6

Retshjælpen skal normalt have åbent mindst én gang om ugen, så vidt muligt både i nogle dagtimer og i nogle aftentimer.

ØKONOMI
§7

Foreningen Retshjælpen på Stevns virksomhed finansieres fortrinsvis ved offentlige og private tilskud.

§8

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Foreningens bestyrelse sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på Foreningen Retshjælpen på Stevns vegne. Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelsen kan udstede prokura til den daglige leder til at udføre alle de med den almindelig drift forbundne dispositioner.

GENERALFORSAMLING

§9

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af februar måned, og indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Indkommende forslag.
  7. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes af bestyrelsen, når bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer skriftligt anmoder herom.

Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være begrundede og skal indsendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes. Bestyrelsen udsender forslaget til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

§10

Bestyrelsen og de øvrige medlemmer kan deltage i generalforsamlingen med stemmeret. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, dog skal ændringer i vedtægterne vedtages på en generalforsamling af mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede. Opnår forslaget ikke den krævede tilslutning, indkalder bestyrelsen med en måneds varsel til ny generalforsamling, på hvilken forslaget da kan vedtages af 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede.

BESTYRELSE
§11

Foreningen Retshjælpen på Stevns ledes af en bestyrelse bestående af 2 til 6 personer, hvoraf mindst 2 skal være medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og kasserer.

§12

Bestyrelsen fører tilsyn med foreningens virksomhed og udøver det med administration og repræsentation forbundne arbejde samt antager den lønnede medhjælp. Formanden indkalder altid til bestyrelsesmøde på begæring af et bestyrelsesmedlem.

REGNSKAB
§13

Bestyrelsen udarbejder et regnskab. Regnskabsåret er kalenderåret.

OPLØSNING
§14

Hvis ”Foreningen Retshjælpen på Stevns” opløses, skal eventuelle overskydende midler og værdier, der kan henføres til modtagne tilskud fra Civilstyrelsen eller anden offentlig myndighed, tilbageføres til de pågældende, mens en eventuel øvrig nettolikvidationsformue skal tilfalde tilsvarende retshjælpsformål efter bestyrelsens beslutning.

_______________

Ovenstående vedtægter for Foreningen Retshjælpen på Stevns er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling 13. januar 2021 og ændret ved ekstraordinær generalforsamling d. 9.3.2021

 

Underskrift 20.4.2021:

 

 

Elisabeth Riber Christensen                                                                                     Karen Poulsen

Formand                                                                                                              Kasserer